Vilkår

MARKEDSPLASS GENERELLE VILKÅR AV 16.05.2023

SHIP O HOI AS, org. nr. 930178667 ("Leverandøren") tilbyr en markedsplass på Nettsiden og appen (“Markedsplassen”).

Formålet med Markedsplassen er å formidle kontakt mellom bedrifter og/eller privatpersoner som ønsker å leie båtplass og vannfartøy (båt, vannscooter, kajakk) (“Utleieobjekter”) av hverandre.

1 DEFINISJONER

"Betalingsleverandør": Stripe, www.stripe.com.

"Bruker": enhver som går inn på Nettsiden eller Markedsplassen, registrerer seg som Bruker og/eller benytter seg av

informasjonen som gjøres tilgjengelig på Nettsiden eller Markedsplassen.

“Gebyr”: administrasjonsgebyr for reserveringene som skjer på Markedsplassen.

“Leieavtalen”: Utleiers utleievilkår, eller en skriftlig, muntlig eller uformell kontrakt mellom Utleier og Leietaker om leie av Utleieobjekter.

"Leietaker”: en Bruker som ønsker å leie Utleieobjekter.

"Myndig": en person som er minst 18 år og, dersom personen er Bruker på vegne av et et selskap, har vedkommende fullmakt til å bruke Markedsplassen på vegne av selskapet.

"Nettsiden": ship-ohoi.no.

"Tekniske krav": Brukere må ha tilgjengelig nettverkstilgang for å kunne bruke løsningen.

"Utleier": en Bruker som ønsker å leie ut Utleieobjekter.

"Leiekontrakt": standard leiekontrakt for leieforholdet. Sendes til begge parter ved inngått leieforhold.

2 ANVENDELSE AV VILKÅRENE

2.1 Disse vilkårene (“Vilkårene”) regulerer bruk av Markedsplassen og inneholder viktig informasjon om juridiske rettigheter og plikter.

2.2 Enhver Bruker bekrefter å ha lest og være bundet av disse Vilkårene.

2.3 Dersom en Bruker ikke godtar disse Vilkårene, må Brukeren avstå fra å bruke Markedsplassen og/eller registrere seg som

Bruker på Markedsplassen.

2.4 Vilkårene regulerer kun kontraktsforholdet mellom Leverandøren, inkludert eventuelle underleverandører og samarbeidspartnere, og deg som Bruker. De regulerer ikke kontraktsforholdet mellom Utleier og Leietaker.

3 ENDRING AV VILKÅRENE

3.1 Gjeldende Vilkår er de Vilkårene som er tilgjengelige på Nettsiden på tidspunktet for inngåelse av et leieforhold. Brukeren må lese gjeldende Vilkår før en Leieavtale inngås

3.2 Leverandøren kan endre Vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og:

 • endringer i Vilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Nettsiden og i appen;
 • endringer varsles ved at Leverandøren oppdaterer datoen for Vilkårene. Leverandøren vil kun sende en separat skriftlig melding til deg som Bruker med informasjon om endringen dersom Leverandøren anser endringen å være av så stor betydning at Bruker bør varsles spesifikt om dem; og
 • endringer vil kun gjelde fremover i tid og vil ikke påvirke allerede inngåtte Leieavtaler.

Følgende gjelder kun for forbrukere

3.3 Leverandøren kan endre Vilkårene fra tid til annen for å reflektere eventuelle endringene i tjenestene som ytes fra Leverandøren eller lovfestede, juridiske, kommersielle og/eller tekniske endringer:

 • Leverandøren vil varsle Bruker før endrede Vilkår trer i kraft;
 • hvis en Bruker ikke godtar de nye Vilkårene, kan Brukeren legge ned brukerkontoen sin og slutet å bruke Markedsplassen innen 30 dager etter mottak av endringsvarsel. Brukerforholdet med Leverandøren vil da bli avsluttet og brukerkontoen blir deaktivert;
 • dersom en Bruker ikke legger ned brukerkontoen sin innen disse 30 dagene anses Brukeren å ha godtatt endringene i Vilkårene; og
 • endringer vil kun gjelde fremover i tid og vil ikke påvirke Gebyrer som betales i henhold til eksisterende Leieavtaler.

4 BRUKERNE

4.1 Markedsplassen tilbys til virksomheter og privat personer som er Myndige. Forbrukerbeskyttelse er tilgjengelig kun for privatpersoner

4.2 Som bruker av Markedsplassen bekrefter hver Bruker at:

 • vedkommende er Myndig.
 • vedkommende forplikter seg til ikke å selge, distribuere, tildele, overføre, lisensiere eller på annen måte. utnytte hele eller delerav Markedsplassen kommersielt annet enn å inngå Leieavtaler i henhold til disse Vilkårene.
 • vedkommende forstår og oppfyller de Tekniske kravene som stilles til bruk av Markedsplassen.

4.3 Hver Bruker har selv ansvar for at de opplysninger som oppgis ved registrering er korrekte, og å holde disse opplysningene oppdatert. Dette gjelder også opplysningene en putter inn angående eiendeler (båtplass, båt, vannscooter, kajakk) om skal leies ut.

5 BRUK AV MARKEDSPLASS

5.1 Markedsplassen skal benyttes i samsvar med disse Vilkårene og:

 • Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre undersøkelser som er rimelige og nødvendige for å sikre at Markedsplassen benyttes i samsvar med Vilkårene.
 • Informasjon Leverandøren blir gjort kjent med gjennom slike undersøkelser skal behandles konfidensielt og kun deles i det omfang som er nødvendig av hensyn til undersøkelsens formål.
 • Leverandøren har rett til, uten varsel, å sperre en Brukers adgang til Markedsplassen ved mistanke om misbruk av en Brukers opplysninger, eller dersom opplysningene gitt av Brukeren ser ut til å være i strid med gjeldende lov, eller om Brukeren ellers har opptrådt i strid med Vilkårene.

6 LEIEFORHOLDET

6.1 Leverandøren tilbyr selve Markedsplassen, og fasiliteter transaksjonen mellom Brukere. Leverandøren er dermed ikke part i kontraktsforholdet mellom Brukerne. Leverandøren stiller med en standariserte leiekontrakt for leieforholdet.

6.2 Brukerne oppfordres til å inngå en skriftlig Leieavtale. Leverandøren er ikke ansvarlig for og garanterer ikke for oppfyllelse av Leieavtalen. Ingen Bruker kan fremsette et krav mot Leverandøren i forbindelse med en Leieavtale. Leverandøren leverer en standarisert leiekontrakt som gjelder for leieforholdet. Enhver leiekontrakt som inngås mellom partene utenfor markedsplassen, er ikke leverandøren ansvarlig for eller kan involveres med. Dersom ikke annet er oppgitt i leiekontrakt eller i skriftlig kommunikasjon med utleier, skal leietaker betale for brukt drivstoff i leieforholdet. Dette gjøres opp direkte med utleier.

6.3 Leietaker og Utleier er ansvarlig for å avtale Leieavtalens vilkår og oppfylle de kravene som stilles til dem i Leieavtalen. Leieavtalen bør for eksempel inneholde reguleringer om hvem (Utleier eller Leietaker) som er ansvarlig for:

 • betaling av skatt og andre avgifter som kan oppstå ved utleie;
 • å finne ut hvilke skatteregler som gjelder ved utleie av Utleieobjektet;
 • å sørge for eventuelle forsikringer;
 • å sørge for eventuelle tillatelser, kvalifikasjoner og/ eller sertifikater som er lovpålagt, anbefalt eller krevd av myndighetene i forbindelse med bruk av Utleieobjektet. Et leieobjekt kan være båt, vannscooter, båtplass eller kajakk. Det er kun tillatt å annonsere for utleie av disse nevnte Utleieobjektene. Utleier kan ønske å se at Leietaker eller fører av kjøretøyet, ha et gyldig båtførerbevis eller er født før 1980 for å kunne kjøre båt eller vannscooter lovlig.

6.4 Enhver påberopelse av forbrukerrettigheter og andre rettigheter relatert til Leieavtalen og kontraktsforholdet må gjøres mellom Utleier og Leietaker dersom det skrives en leiekontrakt utenfor plattformen. Ved inngåelse av leieforholdet har både utleier og leietaker godkjent at en aksepterer leiekontraktens betingelser og vilkår.

6.5 Utleier har selv ansvar for å ordne med egnet forsikring for utleie av sitt utleieobjekt.

7 ANNONSERING

7.1 Utleieren er ansvarlig for at Utleieobjektet annonseres på korrekt måte, med riktig pris og at opplysningene som oppgis i annonsen som publiseres på Markedsplassen er korrekte, fullstendige og ikke strider mot gjeldende lover eller regler eller disse Vilkårene.

7.2 Annonsering på Markedsplassen skal ikke virke støtende eller krenkende for folkegrupper og /eller enkeltpersoner. Annonsering skal ikke inneholde ulovlig, skadelig eller støtende materiale, inkludert, men ikke begrenset til, pornografiske eller politiske meldinger eller referanser til prostitusjon, alkohol, narkotika, tobakk, medisin eller våpen.

7.3 Leverandøren forbeholder seg retten til å endre, nekte eller avbryte publisering av annonser som ifølge Leverandøren bedømmes som feilaktige eller misvisende eller i strid med disse Vilkårene.

8 GEBYR TIL MARKEDSPLASSEN

8.1 Leverandøren tar en fast 15% andel av leieforholdet som gebyr for bruk av markedsplassen. Dette trekkes i fra før resterende beløp betales ut til utleier.

8.2 Velger en Bruker å omgå Vilkårenes bestemmelser om betaling av Gebyr (for eksempel ved å gjennomføre betaling mellom Leietaker og Utleier utenfor Markedsplassen), kan Leverandøren rette krav mot Brukeren, kreve betalt utelatt Gebyr og/eller utestenge Brukeren fra Markedsplassen.

8.3 Leverandøren forbeholder seg retten til å endre Gebyret. Eventuelle endringer i Gebyret vil kun gjelde fremover i tid og vil ikke påvirke allerede inngåtte Leieavtaler. Forøvrig gjelder Vilkårenes bestemmelser om “Endring av Vilkårene”.

9 BETALINGSBETINGELSER

9.1 Alle betalinger håndteres ved hjelp av Betalingsleverandøren. Brukeren kan velge å betale med kreditt- eller betalingskort (Visa, MasterCard eller American Express), Klarna, Google Pay og Apple Pay.

9.2 Leverandøren beholder leiebeløpet på vegne av Leietaker og Utleier under hele leieperioden. Leiebeløpet overføres deretter til Utleierens angitte bankkonto, etter avdrag for Gebyrer i henhold til disse Vilkårene, senest 10 dager etter utleieperiodens slutt.

9.3 Eventuelle krav om enten feil betaling til Utleier eller tilbakebetaling til Leietaker må løses mellom Utleier og Leietaker uten å involvere Leverandøren eller Betalingsleverandøren, så fremt kravet ikke knytter seg til Leverandørens brudd på disse Vilkårene. Dersom leverandøren er ansvarlig for feilen eller deres systemer, så skal henvendelsen rettes til hei@ship-ohoi.no

9.4 Dersom utleier har godkjent at en vil gi 10% rabatt/avslag på leieforholdet, vil utleier få 75% av originalt beløp for et leieforhold, leverandør få 15%, og 10% av originalt beløp vil være den rabatterte forskjellen i det originale beløpet.

10 AVBESTILLING OG REKLAMASJON

10.1 En Utleier kan i utgangspunktet ikke avbestille en Leieavtale med mindre det oppstår omstendigheter som Utleieren ikke med rimelighet kunne forutse eller kontrollere når Leieavtalen ble inngått (force majeure). Om så skulle skje, gjelder følgende: Leiebeløpet (minus 5% for å dekke transaksjonskostnader) vil bli tilbakeført til Leietaker uten ugrunnet opphold. Leieavtalen bør regulere eventuell refusjon av transaksjonskostnader mellom Utleieren og Leietakeren.

10.2 Om Utleieren ikke leverer eller gir fra seg Utleieobjektet til Leietakeren i henhold til det tidspunktet som følger av Leieavtalen vil Leverandøren, dersom Leietakeren og Utleieren ikke blir enige om en ny utleieperiode innen sju (7) dager, vil Leverandøren refundere Leietaker leiebeløpet minus 5 % for å dekke transaksjonskostnader.

10.3 En Leietaker kan avbestille som følger:

 • En avbestilling må skje senest innen 24 timer før starten på leieforholdet.
 • Hvis Leietaker kansellerer reservasjonen innen 24 timer før leiestart, vil Leietaker få refundert leiebeløpet, minus Betalingsleverandørens avgifter på transaksjonen og behandlingsgebyrer. Betalingsleverandørens gebyrer og behandlingsgebyrutgjør totalt 5% og Utleieren får ingen betaling.
 • Hvis Leietakeren kansellerer bestillingen mindre enn 24 timer før den første uteleiedagen / tidspunkt for start av leieforholdet,vil Leietakeren få kun 50% refusjon, med fradrag for Betalingsleverandørsgebyr og behandlingsgebyr. Betalingsleverandørensgebyrer og behandlingsgebyr utgjør totalt 5%. Utleieren vil motta betaling, med fradrag for Leverandørens Gebyr. Dette tilsier atleietaker får tilbakebetalt 45% av leiekostnaden.

10.4 Eventuelle reklamasjoner, innvendinger og krav på erstatning i forbindelse med Leieavtalen eller Utleieobjektet måhåndteres mellom Leietaker og Utleier uten at Leverandøren er involvert.

10.5 Når et leiebeløp skal tilbakebetales i henhold til disse Vilkårene, sender Leverandøren en beskjed direkte tilBetalingsleverandøren som håndterer tilbakebetalingen til Leietakeren. Det tar vanligvis mellom 3-8 bankdager førtilbakebetalingen er fullført.

11 BRUKERENS ANSVAR

11.1 Hver Bruker forplikter seg til å bruke Markedsplassen i samsvar med Vilkårene.

11.2 Brukeren har ansvar for all informasjon som publiseres på Markedsplassen eller deles med en annen Bruker i forbindelse med bruk av Markedsplassen. Dette innebærer at Brukeren skal påse at de opplysningene som gis ved registrering, eller på annen måte tilgjengeliggjøres på eller via Markedsplassen er korrekte, og at utlevering av disse opplysningene ikke på noen måte strider mot Vilkårene eller gjeldende lover eller tredjeparts rettigheter.

11.3 Brukeren garanterer for at vedkommende har nødvendige rettigheter til innhold (f.eks. bilder, logoer og annonsetekster) som blir lastet opp på Markedsplassen.

11.4 Brukeren gir Leverandøren en ubegrenset rett til å fritt disponere over innhold som er lastet opp på Markedsplassen, herunder til markedsføring og andre formål. Innhold menes da bilder, logoer, tekst. Brukeren har ikke rett på kompensasjon for slik eventuell bruk. Retten gjelder selv om annonsen senere er slettet. Leverandøren bruker aldri full navn på utleier i markedsføring.

11.5 Brukeren kan holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som påføres Leverandøren eller andre som Leverandøren har et ansvar ovenfor på grunn av Brukerens brudd på Vilkårene, gjeldende lov, eller som følge av Brukerens oppførsel. Brukeren skal holde Leverandøren skadesløs dersom en tredjepart fremmer et krav om bruk av tredjeparts rettigheter på Markedsplassen uten samtykke.

12 KUNDESERVICE

12.1 Leverandøren ønsker at Brukerne skal være fornøyde med Markedsplassen og tilbyr følgende kundeservice:

- per epost til hei@ship-ohoi.no.

12.2 Leverandøren garanterer ikke noen responstid på spørsmål, eller at spørsmål kan besvares.

13 MARKEDSPLASSEN LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM DEN ER TILGJENGELIG"

13.1 Markedsplassen leveres "som den er" og "som den er tilgjengelig" uten noen garantier:

 • Brukeren må selv vurdere om Markedsplassen og/eller Utleieobjekter de får tilbud om gjennom Markedsplassen passer for deres behov.
 • Dersom Utleier stiller krav til Leietakeren, må Utleier selv foreta de nødvendige undersøkelsene for å vurdere om Leietakeren tilfredsstiller disse kravene.
 • Leverandøren gir ingen garantier for at en Utleier vil få leieinntekter gjennom Markedsplassen. Markedsplassen vil kunne endres etter Leverandørens eget skjønn.
 • Nettsiden og/eller Markedsplassen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av omstendigheter både innenfor Leverandørens kontroll, slik som rutinemessig vedlikehold, og utenfor Leverandørens kontroll, slik som nedetid på noen av programvaretjenestene som brukes til å levere Markedsplassen. I den grad det er praktisk mulig, vil Leverandøren gi informasjon om nedetid på forhånd.

13.2 Ved å bruke Markedsplassen, erkjenner Bruker at Markedsplassen kan være (ikke uttømmende):

 • avbrutt eller forsinket;
 • utilgjengelig til enhver tid eller på ethvert sted;
 • berørt av feil eller mangler, som kanskje ikke kan rettes; og/eller
 • påvirket av virus eller andre skadelige komponenter, og at Leverandøren har ikke noe ansvar for slike hendelser eller konsekvensene av disse.

13.3 Brukeren erkjenner og godtar at Leverandøren ikke er forpliktet til å utføre en bakgrunnskontroll av Brukerne. Leverandøren kan heller ikke holdes ansvarlig for å fjerne eller gjøre utilgjengelig ulovlig innhold lastet opp av en Bruker.

Følgende gjelder kun for forbrukere:

13.4 Begrensning av ansvar i denne bestemmelsen endrer eller begrenser ikke en Brukers rettigheter som forbruker og utelukker eller begrenser ikke ansvar utover det som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

14 EIERRETTIGHETER

14.1 Hver Bruker har en begrenset bruksrett til Markedsplassen som angitt i disse Vilkårene.

14.2 Leverandøren har alle opphavs- og andre immaterielle rettigheter knyttet til Nettsiden, Markedsplassen og innholdet som ikke eies av en Bruker når den er gjort tilgjengelig på Markedplassen, inkludert rett til videreutvikling. Dette betyr blant annet at:

 • bruk av Markedsplassen ikke medfører ikke at Bruker får immaterielle eller andre rettigheter til Nettsiden, Markedsplassen, Leverandørens logo eller varemerker (registrerte eller ikke) eller noe annet som tilhører Leverandøren; ingen rettigheter gis til Brukerne bortsett fra retten til å bruke Markedsplassen på disse Vilkårene;
 • ingen Bruker kan kopiere, reprodusere, distribuere, modifisere, demontere, dekompilere ("reverse engineer"), lage konkurrerende verk fra, lisensiere, selge og/eller videreselge hele eller deler av Markedsplassen (eller noe innhold derfra) eller på noen annen måte råde over dem for å utvikle eller tilby et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med Markedsplassen eller for andre formål; og
 • Leverandørens varemerker, navn, logo og/eller andre egenskaper kan ikke brukes i forbindelse med andre produkter eller tjenester.

14.3 Hvis en Brukers immaterielle rettigheter (som f.eks. bilder eller logoer) vises på Markedsplassen (for eksempel gjennom annonser), gis Leverandøren kun rett til å bruke slik immateriell eiendom i forbindelse med annonser eller markedsføring på Markedsplassen eller generell markedsføring av Markedsplassen.

15 ANSVARSBEGRENSNING

15.1 "Som den er"/"som den er tilgjengelig" kjøp innebærer at dersom en Bruker opplever feil eller mangler med Markedsplassen har Brukeren ikke rett på å reklamere eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følge av preseptorisk lovgivning.

15.2 Bruk av Markedsplassen skjer på Brukers egen risiko. Leverandøren påtar seg intet ansvar for Brukers bruk av Markedsplassen.

15.3 Leverandøren garanterer heller ikke at Markedsplassen eller Nettsiden ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter.

15.4 I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver Leverandøren seg ethvert ansvar for indirekte eller følgetap eller skade påført av en Bruker som et resultat av å bruke Nettsiden eller Markedsplassen. Som indirekte eller følgetap regnes (ikke uttømmende) tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap eller korrupsjon av data og krav fra tredjepart.

15.5 Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig i forbindelse med Leieavtalen, for eksempel for (men ikke begrenset til) skader som er påført eller forårsaket av Leietakeren eller Utleieren knyttet til Utleieobjektet eller leieforhold, samt en Brukers manglende overholdelse av lokale lover, regler eller forskrifter. Leverandøren har dermed involvering i leieforholdet og kan ikke holdes ansvarlig for skader, tap, eller tyveri av/på eiendelen som leies ut.

Følgende gjelder kun for forbrukere

15.7 Begrensning av ansvar i denne bestemmelsen endrer eller begrenser ikke en Brukers rettigheter som forbruker og utelukker eller begrenser ikke ansvar utover det som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

16 PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERNERKLÆRING

16.1 Bruk av Markedsplassen innebærer behandling av personopplysninger for ulike formål. Leverandøren er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som Leverandøren, eller andre på vegne av Leverandøren, utfører i tilknytning Markedsplassen. Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person, for eksempel navn og adresse. Kontaktopplysninger til Leverandøren finner du på Nettsiden.

16.2 Ved å bruke Markedsplassen og akseptere Vilkårene, samtykker Brukeren til at Leverandøren behandler:

 • Kontaktopplysninger som navn, e-post, telefonnummer, adresse og personnummer;
 • Betalingsopplysninger som debit- eller kredittkort eller bankkonto for utbetaling;
 • Geografisk posisjon som koordinater og IP-adresse;
 • Detaljert ordrehistorikk inkludert kvittering og tidspunkter;
 • Brukerinformasjon for de formål som angis i Leverandørens personvernerklæring som finnes her: ship-ohoi.no.

16.3 Brukeren skal overholde gjeldende personvernlovgivning og innhente nødvendige tillatelser og samtykker som er påkrevd for opplasting, lagring og bruk av personopplysningera i forbindelse med Markedsplassen og Leieavtaler.

16.4 Ved å bruke Markedsplassen godtar hver Bruker å motta elektronisk kommunikasjon som er relevant for bruk av Markedsplassen, enten på Nettsiden og/eller via e-post.

16.5 Leverandøren vil behandle personopplysninger som beskrevet i sin personvernerklæring som finnes her: ship-ohoi.no.

16.6 I den grad Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av en Bruker i forbindelse med Markedsplassen skaldet inngåsen skriftlig databehandleravtale.

16.7 Dersom en Bruker ikke er enig i hvordan personopplysninger behandles av Leverandøren, kan en klage sendes til Datatilsynet, e-post: postkasse@datatilsynet.no, tlf.: 22 39 69 00 (www.datatilsynet.no).

16.8 Brukeren kan slette sin bruker på plattformen ved å logge inn i løsningen, og trykke på innstillinger, deretter slett min bruker.

16.9 Kontaktinformasjon til den motsatte parten i leieforholdet kan bli synlig ved godkjent leieforhold for den gjeldende part. Dette for å forhindre godkjennelse uten gjennomføring.

17 LOVVALG OG TVISTELØSNING

17.1 Markedsplassen er kun rettet mot Brukere som bruker Markedsplassen fra Norge. Brukere som kommer til Markedsplassen fra andre land, er selv ansvarlige for å følge lokale lover (for eksempel, forbrukerlovgivning, lover og regler om levering av digitale ytelser og/eller annonsering på digitale markedsplasser) i den utstrekning slike lover gjelder.

17.2 Anses noen av bestemmelsene i disse Vilkårene å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den aktuelle bestemmelsen anses utelatt og slik utelatelse skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene.

17.3 Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle konflikter eller uenigheter gjennom forhandlinger.

17.4 Tvister som måtte oppstå og som ikke løses gjennom forhandlinger innen rimelig tid (ikke mer enn 60 dager) skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.